Rhythm & Hues Alumni Thom Burkhart Named Senior Producer At STEELE Stu